info@consolvancells.com

 

670580910

Identitat i posicionament de Barcelona. Un relat comú

Brand book del projecte Marca Barcelona que vaig liderar a l’Ajuntament de Barcelona entre el 2017 i 2021.

Aquest llibre és el resultat del procés de co-creació amb +300 agents de ciutat i +2.600 periodistes i professionals internacionals per identificar i activar un relat de ciutat per a la seva promoció internacional.

IDENTITAT I POSICONAMENT DE BARCELONA. UN RELAT COMÚ.

Aquest llibre és una síntesi d’un nou relat de Barcelona.

Un relat pensat en clau de futur que exposa aquelles capacitats i dimensions que la ciutat posseeix i vol mantenir i potenciar, a més de les que legítimament aspira a aconseguir.

Aquest brand book pretén ser una eina útil, pràctica i inspiradora que permeti orientar i sintonitzar tots els missatges i iniciatives dels diferents agents públics i privats que incideixen en la reputació de la marca Barcelona.

El seu contingut s’estructura en quatre blocs:

 

  1. El primer bloc detalla el procés obert i participatiu sobre el qual es construeix aquest projecte col·lectiu. Per al seu desenvolupament, ha calgut una extensa fase de recerca tant local com internacional per recollir els diferents punts de vista sobre la ciutat i la seva projecció.
  2. El segon bloc recopila els diferents insights extrets de la investigació realitzada.
  3. El tercer bloc explica el relat de Barcelona, a través del seu propòsit, els seus pilars i la seva personalitat. El propòsit és la manera com la ciutat aspira a ser percebuda, tant pels seus ciutadans i ciutadanes com per la resta del món. Aquesta voluntat es farà realitat en la mesura en què sapiguem articular de manera efectiva tots els actius, missatges i experiències que genera la ciutat. Els pilars són fortaleses de marca que legitimen el propòsit i faran possible que es converteixi en realitat, i la personalitat recull els trets que caracteritzen la ciutat i la seva manera d’expressar-se i comportar-se.
  4. El quart bloc és una guia pràctica i resumida del relat, una síntesi de conceptes i missatges clau per tenir sempre a mà. Aquest llibre no pretén ser una normativa d’ús, sinó una plataforma d’inspiració que permeti a cada organització, col·lectiu o institució activar el relat en el seu àmbit d’activitat de la manera que li resulti més convenient, sempre, per descomptat, d’acord amb la seva essència i coherentment amb la resta d’àmbits d’actuació. Només així podrem construir una percepció global i integrada de la ciutat. Barcelona es pot i s’ha de consolidar com una de les ciutats més admirades, respectades i competitives del món.

I aquest llibre és el primer pas dels molts que fem per seguir treballant-hi.